Начало За нас Нашите стандарти Построено Жилища в строеж ТОП Оферти В детайли Контакти
 Търсене
Град/Село:
Вид на имота:
Строителен етап:

 Новини

14/10/2010
Въведена е в експлоатация нова сграда с адрес Асеновград, ул. " Цар Освободител " № 26
Въведена е в експлоатация нова сграда с адрес Асеновград, ул. " Цар Освободител " № 26. Желаем на вс
още »

18/11/2009
29- та ПОСТРОЕНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
Въведена е в експлоатация 29 - тата жилищна сграда на ул. " Бойка Войвода " в Асеновград, постр
още »

25/05/2009
Стандартите 18001:2007 и 14001:2004
Дружество  “Астрой ” ЕООД прилага стандартите ISO 14001: 2004 и OHSAS 18001:2007. Това са станд
още »


 Newsletter
Дайте ни Вашият E-mail и бъдете винаги информирани за последните новини Прилагани стандарти

Дружество " Астрой " ЕООД - Асеновград притежава сертификати на система за управление на качеството ICO 9001:2008, на система за управление на околната среда ICO 14001:2004 и система за управление на здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007.

  

 

                ДЕКЛАРАЦИЯ

НА РЪКОВОДСТВОТО  НА “АСТРОЙ” ЗА ПОЛИТИКА И ЦЕЛИ ПО КАЧЕСТВОТО 

Нашата основна цел е да предлагаме услуги с високо качество, които в максимална степен да удовлетворяват изискванията на нашите клиенти.

Като поема своята отговорност в изграждането, поддържането и постоянното подобрение на СУК, ръководството на “АСТРОЙ” ЕООД декларира следните основни принципи, залегнали в политиката по качеството:

·          Ориентиране към клиента - Съзнаваме отговорността си и се стремим да задоволяваме  в максимална степен настоящите и бъдещи потребности на всички заинтересовани страни, спазвайки действащите законови и нормативни изисквания;

·          Лидерство на ръководството – ръководството съзнава отговорността си за проектирането, внедряването и поддържането на СУК;

·          Съпричастност на хората - ръководството се стреми да създава подходящи условия, стимулиращи неговите служители за пълноценно участие и проява на инициатива при изпълнение на дейностите. Ръководството счита, че най-ценният ресурс на фирмата са хората. Като управлява тяхната пригодност, мотивация и удовлетвореност ръководството се стреми да създаде атмосфера, в която хората са напълно отдадени на постигането на целите на фирмата;

·          Процесен и системен подход - създаваните от фирмата услуги са резултат от протичането на взаимосвързани основни и допълнителни процеси, които се разглеждат и управляват като система, а не самостоятелно;

·          Непрекъснато подобряване е основна цел на Системата по качеството, която може да бъде постигната чрез непрекъснато наблюдение на протичането на процесите и предприемането на ефективни коригиращи и превантивни мерки;

·          Фактологичен подход при изработване на решения - системата за комуникации, управлението на документи и записи по качеството създават предпоставка за вземане на решения, основани на актуална информация;

·          Взаимно изгодни отношения с доставчиците – основавайки се на принципа, че за производство на висококачествен продукт трябва да се вложат висококачествени материали, фирмата избира за свои доставчици водещите производители на съответните материали и оборудване.

Чрез постигане на основната цел - непрекъснато подобряване на дейността на фирмата и задоволяване потребностите на клиентите - ние гарантираме постигането и на допълнителните цели, които сме си поставили:

·          Разширяване на пазарните позиции в извършването на строително-монтажни работи и търговия със строителни материали в Пловдивски регион, и завоюване на нови пазари.

·          Въвеждане на външен и вътрешен контрол на качеството на строително- монтажните работи, инвестиране в нови технологии  и използване висококачествени технологични материали.

·          Провеждане на пазарна стратегия, ориентирана към клиента и неговите изисквания;

·          Подобряване на характеристиките на произвежданите продукти/услуги, в съответствие с изискванията на клиентите и нормативно-техническата документация;

·          Обновяване на съществуващите и внедряване на нови продукти/услуги и технологии на основата на ориентирана към клиентите маркетингова стратегия;

·          Управлението на процесите в дружеството да осигурява тенденция за намаляване на брака и допълнителната обработка;

·          Осигуряване на условия за развитие на персонала и ръководните кадри, поддържане на висока квалификация на персонала;

·          Обвързване на РЗ с резултатите от качеството на работата на всеки сътрудник.

·          Подобряване на финансово-икономическите показатели на дружеството;

·          Повишаване на степента на удовлетвореност на клиентите и намаляване на броя на рекламациите с цел засилване на доверието на клиентите към дружеството;

·          Поддържане и ефикасно функциониране на СУК на основата на задълбочен анализ на резултатите от прегледите на ръководството и вътрешните одити;

·          Увеличаване обема на производство с 10%, чрез регламентиране на подходяща организация на производство;

·          Намаляване на обема на несъответстващите продукти с 1%;

Ръководството на фирмата гарантира, че:

·          организацията разполага с нужните ресурси за изграждане, поддържане и развитие на Система за управление на качеството

·          се задължава да полага грижи въведената Система за управление на качеството да функционира в съответствие с изискванията на ISO 9001:2008.

 

11.04.2009г.                                                                                    Управител

гр. Асеновград                                                                                        Саввас Халлумис

  

   

   ДЕКЛАРАЦИЯ

НА РЪКОВОДСТВОТО НА “АСТРОЙ”  ЗА ПОЛИТИКА И ЦЕЛИ ПО ОС

 

Нашата основна цел е да създадем такова управление на процесите и организация на работата във фирмата, чрез които да се гарантира опазването на околната среда.

Като поема своята отговорност в изграждането, поддържането и постоянното подобрение на Системата за управление на околната среда (СУОС), ръководството декларира следните  основни принципи, залегнали в политиката по УОС:

·          Съответствие с предмета на дейност и въздействията върху околната среда - Съзнаваме отговорността си и се стремим да осигуряваме в максимална степен да точно идентифициране на аспектите на околната среда и възможните рискове, произтичащи от дейността;

·          Непрекъснато подобряване на дейността по опазване на околната среда и предотвратяване на замърсяването - основна цел на СУОС, която може да бъде постигната чрез непрекъснато наблюдение на протичането на процесите, намаляване на риска от замърсявания, както и ефективно и ефикасно подобряване на резултатността по отношение на УОС

·          Спазване на действащото законодателство – фирмата се задължава да прилага действащата нормативна база както и други изисквания по отношение на околната среда;

·          Документиране, въвеждане и поддържане – ръководството се задължава да осигури документиране, внедряване и поддържане СУОС;

·          Огласяване и съпричастност на хората - ръководството огласява политиката по УОС и свързаните с нея цели и се стреми да създава подходящи условия, стимулиращи неговите служители за пълноценно участие и проява на инициатива при изпълнение на дейностите. Ръководството счита, че най-ценният ресурс на фирмата са хората. Като управлява тяхната пригодност, мотивация и удовлетвореност, ръководството се стреми да създаде условия, в която хората са отдадени на постигането на целите на фирмата по отношение на УОС;

·          Достъпност на политиката – политиката е достъпна до всеки служител, както и до всички външни заинтересовани лица и обществеността, като по всяко време и при поискване тя ще бъде предоставяна за запознаване;

·          Процесен, системен и фактологичен подход - създаваните от фирмата правила за работа са резултат от протичането на взаимосвързани основни и допълнителни процеси, които се разглеждат и управляват като система, а не самостоятелно. Решенията и действията са основани на обективни данни и факти.

Ръководството на фирмата се ангажира да постига високо качество на своите продукти и услуги, но не на всяка цена, а само при стриктно спазване на всички нормативни изисквания по УОС и при гарантирано опазване на околната среда.

Ръководството се ангажира със следните цели:

·          Стриктно изучаване и спазване на изискванията на правните норми по отношение на УОС;

·          Намаляване на риска от замърсяване с отпадъци и прилежащата им среда;

·          Мотивиране и обучение на персонала във връзка със УОС;

·          Модернизиране на методите за събиране, съхранение и транспорт на отпадъци чрез въвеждане на система за разделно събиране на отпадъците до края на 2009 год.

·          Закупуване на нова техника , която намалява количеството на отпадъците и замърсяването – до края на 2009 год.;

·          Доставяне на нова транспортна техника с подобрени еко-показатели – до края на 2009 год.  

Ръководството на фирмата гарантира, че:

·          организацията разполага с нужните ресурси за изграждане, поддържане и развитие на Система за управление на УОС;

·          се задължава да полага грижи въведената Система за управление на околната среда да функционира в съответствие с изискванията на ISO 14001:2004.

 

15.03.2009                                                                                            Управител

гр. Асеновград                                                                                               Саввас  Халлумис

 

  

                    ДЕКЛАРАЦИЯ

НА РЪКОВОДСТВОТО  НА “АСТРОЙ” ЗА ПОЛИТИКА И ЦЕЛИ ПО  ЗБУТ

Нашата мисия е да създадем такива условия на труд в рамките на фирмата, които в максимална степен да удовлетворяват изискванията на правните и други норми по отношение на здравословните и безопасни условия на труд.

Като поема своята отговорност в изграждането, поддържането и постоянното подобрение на Системата за управление на ЗБУТ, ръководството на АСТРОЙ ЕООД декларира следните  основни принципи, залегнали в политиката по ЗБУТ:

·          Съответствие с характера и обхвата на рисковете - Съзнаваме отговорността си и се стремим да осигуряваме в максимална степен здравословни и безопасни условия на труд, чрез адекватно идентифициране на опасностите, както и оценяване и управление на рисковете по отношение на ЗБУТ;

·          Непрекъснато подобряване - основна цел на Системата по ЗБУТ, която може да бъде постигната чрез непрекъснато наблюдение на протичането на процесите, намаляване на риска от заболявания, злополуки и произшествия на работното място, както и ефективно и ефикасно подобряване на резултатността по отношение на ЗБУТ, чрез предприемане на подходящи и ефективни коригиращи и превантивни мерки;

·          Спазване на действащото законодателство – фирмата се задължава да прилага действащата нормативна база както и други изисквания по отношение на ЗБУТ;

·          Документиране, въвеждане и поддържане – ръководството се задължава да осигури документиране, внедряване и поддържане на актуалност на всички процеси обхванати от СУЗБУТ;

·          Огласяване и съпричастност на хората - ръководството огласява политиката по ЗБУТ и свързаните с нея цели и се стреми да създава подходящи условия, стимулиращи неговите сътрудници за пълноценно участие и проява на инициатива при изпълнение на дейностите. Ръководството счита, че най-ценният ресурс на фирмата са хората. Като управлява тяхната пригодност, мотивация и удовлетвореност ръководството се стреми да създаде атмосфера, в която хората са напълно отдадени на постигането на целите на фирмата по отношение на ЗБУТ;

·          Достъпност на политиката – политиката по ЗБУТ е достъпна до всеки служител на АСТРОЙ ЕООД, както и до всички външни заинтересовани лица, като по всяко време и при поискване тя ще бъде предоставяна за запознаване;

·          Процесен и системен подход - създаваните от фирмата здравословни и безопасни условия на труд са резултат от протичането на взаимосвързани основни и допълнителни процеси, които се разглеждат и управляват като система, а не самостоятелно;

·          Фактологичен подход при изработване на решения - системата за комуникации, управлението на документи и записи по ЗБУТ създават предпоставка за вземане на решения, основани на актуална информация;

                Чрез постигане на основната цел - непрекъснато подобряване на здравословните и безопасни условия на труд във фирмата и изпълнение на съществуващите изисквания в тази област - ние гарантираме постигането и на допълнителните цели, които сме си поставили: 

·          Максимално задоволяване на изискванията на правните и други норми по отношение на ЗБУТ, по начин, който минимизира рисковете за целия персонал, подизпълнителите, партньорите, и всички други заинтересовани трети страни;

·          Намаляване на степента на риска – да няма работни места и дейности с недопустим риск;

·          Да се направят инвестиции в ЗБУТ в размер на 0, 7 % от годишния оборот на фирмата;

·          Да не се допускат инциденти и злополуки;

·          Да се работи с екологични и безвредни за здравето на хората суровини, материали, технологии, машини и оборудване, удостоверени със съответен сертификат;

·          Непрекъснато обучение и повишаване на квалификацията на персонала по отношение на ЗБУТ.

Ръководството на фирмата гарантира, че:

·          организацията разполага с нужните ресурси за изграждане, поддържане и развитие на Система за управление на ЗБУТ;

·          се задължава да полага грижи въведената Система за управление на ЗБУТ да функционира в съответствие с изискванията на OHSAS 18001:2007.

 

01.04.2009г.                                                                             Управител

гр. Асеновград                                                                                  Саввас Халлумис

Начало | За нас | Нашите стандарти | Построено | Жилища в строеж | ТОП Оферти | В детайли | Контакти
© Astroi-bg.com. Всички права запазени 2005 Изработка MediaPointDS.com